các sản phẩm

các sản phẩm

  • Cột Ghost-Sniper Cột Chromasir HPLC UPLC loại bỏ các đỉnh ma

    Cột Ghost-Sniper Cột Chromasir HPLC UPLC loại bỏ các đỉnh ma

    Cột Ghost-Sniper là một công cụ mạnh mẽ để loại bỏ các đỉnh ma được tạo ra trong quá trình phân tách sắc ký, đặc biệt là ở chế độ gradient.Các đỉnh ma sẽ gây ra các vấn đề định lượng nếu các đỉnh ma trùng với các đỉnh quan tâm.Với cột bắn tỉa ma Chromasir, tất cả các thách thức về đỉnh ma có thể được giải quyết và chi phí tiêu thụ thử nghiệm có thể thấp hơn rất nhiều.